Cystoisospora

(sis″tō-ī-sos′pŏ-ră)
[cysto- + Isospora]
The preferred name for the genus of protozoans formerly known as Isospora.
SEE: Isospora